Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Dermatologiczny Elżbieta Urbańska Kmieciak z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu
ul. Kazimierza Wielkiego 12
NIP: 7491084322,
tel. 48 774 837 966,
e-mail: laserderm@laserderm.pl

Dane osobowe, które Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1.W celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej
przepisami prawa dokumentacji medycznej na postawie z art. 9 ust. 2 lit h) RODO na postawie z art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z przepisami Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, Ustawy z 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2. W celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych usług, dochodzenie i obrona przez roszczeniami).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu marketingowym – przesyłania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez sms), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Okresy przechowywania danych

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa: wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania,
  • usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne w ramach postępowań prowadzonych zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne, windykacyjne, podmioty realizujące płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dokumentacja medyczna nie będzie udostępniana osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej w celu kontaktowym jest dobrowolne,  nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.